OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Istosmjerni krugovi · Mješoviti spojevi sa žaruljama — vježba

Na izvor $U$ spojena je kombinacija pet jednakih žarulja (trošila) i četiri sklopke. Sklopke S1S4 možete otvoriti ili zatvoriti ako kliknete na njih. Pritom će se žarulje spajati na različite načine (serijski, paralelno ili mješovito). Na primjer, ako zatvorite samo sklopku S2 serijski će se spojiti žarulje Ž1 i Ž4. Ovisno o dobivenom naponu svaka žarulja svijetli jače ili slabije (različite nijanse tamno narančaste boje). Žarulja koja ne dobiva napon prikazana je bijelom bojom (ne svijetli), a žarulja na naponu većem od dozvoljenog (nazivni napon) svijetli crveno (u stvarnom pokusu bi takve žarulje mogle pregorjeti). Na shemi se ispisuju potencijali točaka te smjer i jakost struja kroz pojedine grane, a u tablici je prikazan napon izvora $U$, kao i snage pojedinih žarulja te ukupna snaga spoja. Kod ovog proračuna je pretpostavljeno da žarulje imaju stalan otpor (neovisan o temperaturi) — kao da su obični otpornici.

Za vježbu, uz pomoć ovog virtualnog pokusa pokušajte odgovoriti na sljedeća pitanja...

 1. Koje žarulje će svijetliti i kakvim sjajem ako je zatvorena samo sklopka S1? Koliki je otpor pojedine žarulje?
  Prikaži odgovor...
 2. Zašto žarulja Ž2 svijetli jače od žarulja Ž4 i Ž5 ako uz sklopku S1 zatvorimo i sklopku S4?
  Prikaži odgovor...
 3. Ako zatvorimo sklopke S1, S3 i S4 sve žarulje svijetle jednako. Zašto? Opišite ovaj spoj žarulja. Ako sada otvorimo sklopku S4 snage i svjetla žarulja se ne promijeni. Objasnite zašto?
  Prikaži odgovor...
 4. Kolike su pojedinačne i ukupna snaga ako zatvorimo sve četiri sklopke. Opišite dobiveni spoj žarulja i nađite napone na svake žarulje? Koliki je ukupan otpor koji vidi izvor?
  Prikaži odgovor...
 5. Koje žarulje svijetle i kakvim sjajem ako zatvorimo sklopke S2 i S3? Opišite dobiveni spoj trošila i izračunajte napon na svakoj žarulji.
  Prikaži odgovor...
 6. Ako je nazivna snaga svake žarulje jednaka $6 \text{ W}$, a u prvom pitanju ste već izračunali otpor žarulje odredite još i nazivni napon žarulje.
  Prikaži odgovor...