OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Istosmjerni strujni krugovi · Kirchhoffovi zakoni


Slika 1

Nakon stavljanja strujnog kruga u pogon (npr. nakon zatvaranja sklopke — priključenja izvora) automatski se uspostavljaju strujne i naponske prilike u skladu s dva Kirchhoffova zakona. Prije razmatranja ovih zakona treba baratati sa sljedećim pojmovima:
 • grana — dio strujnog kruga kroz koji prolazi ista struja
 • čvor ili spojište — mjesto u kojem se sastaje nekoliko grana
 • kontura ili petlja —  zatvoreni put koji obuhvaća više grana, ali svaku samo jednom
  • nezavisne konture — razlikuju se od ostalih kontura barem za jednu granu
Broj čvorova u strujnom krugu označavamo sa $\check{c}$, broj grana je $g$, a broj nezavisnih kontura (petlji) je $n$. U prikazanom animiranom primjeru na slici 1 je: $\check{c}=2$, $g=3$ i $n=2$.

Ovdje ćemo razmatrati Kirchhoffove zakone za jednostavne strujne krugove sastavljene od otpornika i istosmjernih izvora. Kirchhoffovi zakoni dakako vrijede i za sve ostale strujne krugove. Zato se ponekad složeni strujni krugovi (električne mreže) nazivaju Kirchhoffove mreže.

Zakon za struje — I. Kirchhoffov zakon — KZS:

Algebarski zbroj struja u svakom čvorištu strujnog kruga mora biti nula!


Slika 2

Za naš primjer na slici 2 prvo proizvoljno ucrtamo* struje $I_1$, $I_2$ i $I_3$ kroz tri grane. U shemi postoje dva čvora pa je potrebno napisati samo jednu jednadžbu KZS*. Odlučimo se za čvor $a$ i za njega postavimo jednadžbu KZS: $$I_1-I_2-I_3=0$$

Prilikom pisanja ove jednadžbe struje koje imaju smjer prema čvoru $a$ su pozitivne, a one koje imaju smjer iz čvora $a$ imaju negativan predznak.

Jednadžbu KZS možemo zapisati i na drugi (ekvivalentni) način: $$I_1=I_2+I_3$$

Ovdje je struja koja ulazi u čvor $a$ s lijeve strane jednakosti, dok je zbroj struja koje izlaze iz čvora na desnoj strani jednakosti. Zato se Kirchhoffov zakon za struje može opisati ovako:

Zbroj struja koje ulaze u neki čvor jednak je zbroju struja koje iz tog čvora izlaze.

Umnožak struje i vremena jednak je naboju $Q$ pa ako jednadžbu $I_1=I_2+I_3$ pomnožimo s vremenom $t$ dobivamo: $$Q_1=Q_2+Q_3$$ Naboj koji ulazi u neki čvor jednak je naboju koji iz tog čvora odlazi. Zaključujemo da u čvoru strujnog kruga ne može nestati niti nastati naboj!

Za vježbu sami postavite jednadžbu KZS za čvor $b$ (pomoć).

Zakon za napone — II. Kirchhoffov zakon — KZN:

Algebarski zbroj napona u svakoj (zatvorenoj) konturi strujnog kruga je nula!


Slika 3

Nastavljamo s istim primjerom kao i za KZS. U skladu s već ucrtanim smjerovima struja na slici 3 označimo i referentne polaritete napona na trošilima (otpornicima). Na mjestu gdje struja ulazi u otpornik stavljamo plus. A na suprotnom kraju gdje struja izlazi iz otpornika stavimo minus. Za svaku nezavisnu konturu* treba postaviti jednadžbu KZN. Ovdje imamo dvije nezavisne konture pa ćemo imati i dvije jednadžbe KZN. Još trebamo zadati i smjer obilaženja za svaku konturu (u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od kazaljke na satu). Ovdje ćemo zadati obilazak kontura $1$ i $2$ u smjeru kazaljke na satu, kako je i uobičajeno.

Prije pisanja jednadžbi KZN trebamo paziti na predznake napona uz zadani smjer obilaženja konture!

 • ako ulazimo u element kod minusa onda njegov napon ima pozitivan predznak!
 • ako ulazimo u element kod plusa onda njegov napon ima negativan predznak!
Onda su jednadžbe KZN za nezavisne konture $1$ i $2$: $$\begin{align}U-U_1-U_2&=0&(\text{1})\\U_2-U_3&=0&(\text{2})\end{align}$$

Jednadžbe KZN možemo zapisati i na drugi (ekvivalentni) način tako da razdvojimo napone izvora na lijevu stranu jednakosti i napone na otpornicima na desnu stranu jednakosti. Onda se KZN može opisati ovako:

U svakoj (zatvorenoj) konturi je algebarski zbroj napona izvora jednak algebarskom zbroju napona na otpornicima.

Sada treba opet pripaziti na predznake uz zadani smjer obilaska!

 • na lijevoj strani jednakosti (naponi izvora) je napon pozitivan ako ulazimo na minus izvora
 • na desnoj strani jednakosti (naponi na otpornicima) je napon pozitivan ako ulazimo na plus otpornika
Onda je alternativni zapis jednadžbi KZN za nezavisne konture $1$ i $2$: $$\begin{align}U&=U_1+U_2&(\text{1*})\\0&=-U_2+U_3&(\text{2*})\end{align}$$ Ovdje se lako vidi kako su jednadžbe $(\text{1})$ i $(\text{1*})$, odnosno $(\text{2})$ i $(\text{2*})$ ekvivalentne. Usput, vidimo da vrijedi $U_2=U_3$ (napon je jednak u svim granama paralele).

Interaktivni primjer:

Pomoću Kirchhoffovih zakona možemo izračunavati nepoznate struje/napone/snage u nekom strujnom krugu. Odredimo struje i napone u strujnom krugu na slici. Zadani su svi otpornici $R_1=8\text{ }\Omega$, $R_2=6\text{ }\Omega$ i $R_3=3\text{ }\Omega$ te napon izvora $U=10\text{ V}$. Nepoznate su struje $I_1$, $I_2$ i $I_3$, odnosno naponi na otpornicima (padovi napona) $U_1$, $U_2$ i $U_3$. Postupamo (u pet koraka) ovako:
 1. označimo struje i proizvoljno im pridijelimo smjer
 2. stavimo $+$ na stezaljku otpornika na koju struja ulazi i $-$ gdje struja izlazi iz otpornika
 3. napišemo jednadžbe KZS (za struje koje imaju smjer prema čvoru stavimo predznak $+$, za struje koje imaju smjer iz čvora stavimo $-$)
 4. odredimo smjer obilaženja nezavisnih kontura i napišemo jednadžbe KZN (ako kod obilaska ulazimo u element na $-$ onda njegov napon ima predznak $+$, a inače ima predznak $-$)
 5. dobiveni sustav jednadžbi riješimo i dobivamo struje
  • ako za neku struju dobijemo negativnu vrijednost znači da je pravi smjer struje obrnut od proizvoljno zadanog na početku
  • i potom još izračunavamo nepoznate napone ⇒ ako za neki napon dobijemo negativnu vrijednost njegov pravi polaritet je obrnut

Preporučujemo da samostalno provedete u cijelosti gornji postupak postavljanja i rješavanja Kirchhoffovih zakona! Kirchhoffovi zakoni su temelj za razumijevanje pojava u svim električnim krugovima kao i postupaka za njihovu analizu.

Naravno da će za složenije strujne krugove broj jednadžbi biti veći (uvijek je jednak broju grana = nepoznatih struja). Električne krugove možemo podijeliti u dvije kategorije:

 1. krugovi u kojima djeluje samo jedan izvor
 2. krugovi u kojima djeluje više izvora (električne mreže)
Za složenije krugove (=veliki broj jednadžbi KZ) postoje drugi — jednostavniji načini rješavanja kojima se smanjuje broj jednadžbi KZ odnosno zaobilazi se postupak njihova rješavanja.

Vidimo da je naš opisani primjer zapravo krug prve kategorije — imamo samo jedan izvor $U$. U ovom primjeru je lakše postupno pojednostavniti serijsko-paralelni spoj nego ići na postavljanje i rješavanje sustava jednadžbi Kirchhoffovih zakona. Primjer postupka postupnog izračuna putem sažimanja serija i paralela u slučaju otporničke istosmjerne mreže pogledajte ovdje.

Ponekada se problem u strujnom krugu postavlja malo drugačije. Poznati su samo neki izvori, otpornici i struje (i naponi ili snage), a zatim se Kirchhoffovim jednadžbama izračunavaju ostale potrebne veličine. Upravo se pri rješavanju te druge vrste problema najbolje vidi razumijevanje ponašanja strujnog kruga u skladu s Kirchhoffovim zakonima. Stoga pokušajte riješiti ovaj problem i ustanovit ćete da li razumijete Kirchhoffove zakone u istosmjernim strujnim krugovima.

U nastavku možete provjeriti svoje znanje o ovoj temi: