OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Istosmjerni strujni krugovi · Pad napona na vodu — dva potrošača

Na izvor (transformator ili trafo) napona $U$ priključena su dva kućanstva kako je prikazano na slici. Prva kuća je na udaljenosti $l_1$ od transformatora, a druga kuća je od prve udaljena za $l_2$. Ukupan otpor svih trošila u prvom kućanstvu je $R_1$, a drugom $R_2$. Treba izračunati:
  1. ukupnu snagu $P_{\text{uk}}$ i struju izvora (transformatora) $I_{\text{uk}}$ te struju kroz vod prema drugom kućanstvu $I'_{\text{uk}}$
  2. gubitke snage u vodovima $P_{\text{g}1}$ i $P_{\text{g}2}$ te korisnost prijenosa $\eta$
  3. snage $P_1$ i $P_2$, struje $I_1$ i $I_2$ te napone $U_1$ i $U_2$ u svakom kućanstvu
  4. potencijale nul-vodiča (točke $\text{a}$ i $\text{b}$) $\varphi_{\text{a}}$ i $\varphi_{\text{b}}$ u svakom kućanstvu
Analizirajte utjecaj različitih parametara na rezultate i odaberite najmanji mogući presjek vodiča za koji je gustoća struje $J$ manja od dozvoljene $6 \, {\text{A} \over {\text{mm}^2}}$.

Napomena: potencijal je napon prema zemlji!

specifični otpor $\rho$ pri $20 \text{ °C}$
bakar $1.68 \cdot 10^{-8} \, \Omega \text{m}$
aluminij $2.82 \cdot 10^{-8} \, \Omega \text{m}$
željezo $1.00 \cdot 10^{-7} \, \Omega \text{m}$

Ulazni parametri (zadajte ih sami ili klikom na ):

$U=$  $\text{V}$ materijal:  $S=$  $\text{mm}^2$ $l_1=$  $\text{m}$ $l_2=$  $\text{m}$ $R_1=$  $\Omega$ $R_2=$  $\Omega$

Nakon rješavanja zadatka provjerite da li ste dobili točne rezultate klikom na , a ako negdje zapnete pogledajte i .