OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Izmjenični strujni krugovi · Frekvencijske karakteristike za seriju RC

Analiziramo frekvencijske ovisnosti (karakteristike) za serijski $RC$ krug. U početku je $R = 2400 \text{ } \Omega$ i $C = 22 \text{ nF}$. Sinusni napon na koji je priključen spoj ima efektivnu vrijednost $U = 6 \text{ V}$, a raspon frekvencija je od $0$ do $20 \text{ kHz}$. U elektrotehničkom laboratoriju ćete realizirati isti pokus i snimiti ovisnost napona i struje izvora o frekvenciji. Na slici je prikazana osnovna shema spoja. U pravom pokusu nam je potreban odgovarajući izvor promjenjive frekvencije (funkcijski generator).

Program nam omogućava izvođenje virtualnog pokusa. Pomoću kliznika možete mijenjati parametre kruga (iznose $R$, $C$) i istovremeno promatrati utjecaj na oblik funkcija napona, struje, impedancije, faznog kuta i snaga (birate grafove klikom na odgovarajuće tipke). Za fazni kut je zanimljiv oblik funkcije kada se frekvencija $f$ povećava. Kada frekvencija postane dovoljno velika fazni kut teži prema $0°$ i krug sve više gubi kapacitivni karakter ($X_\text{C}={1 \over {2 \pi f C}}$ teži prema nuli)!

Još ćemo detaljnije opisati oblike prikazanih funkcija:

  1. Napon na kondenzatoru $C$ ima maksimum (jednak naponu izvora $U$) na frekvenciji $f=0 \text{ Hz}$, a na visokim frekvencijama napon $U_\text{C}$ teži prema nuli (klikni za izvod funkcije napona na kondenzatoru)
  2. Napon na otporniku $R$ ima maksimum (jednak naponu izvora $U$) kada frekvencija raste prema $f=\infty$, a na niskim frekvencijama napon $U_\text{R}$ teži prema nuli (klikni za izvod funkcije napona na otporniku)
  3. Struja ima maksimum $I_\text{maks} = {U \over R}$ kada frekvencija teži prema $f=\infty$. Važna je frekvencija na kojima se struja u krugu (ili napon na otporniku) smanji s maksimuma za $\sqrt{2}$ puta — tada se radna snaga smanji za 2 puta. To je granična frekvencija $f_\text{g}$! Fazni kut je na graničnoj frekvenciji $-45°$ (jer onda vrijedi $\underline{Z} = {R - \text{j}X_\text{C}} = {R - \text{j}R}$) (klikni za izvod funkcije struje)
  4. Modul impedancije $\underline{Z}$ ima minimalnu vrijednost kada frekvencija teži prema $f=\infty$, jer onda vrijedi $X_\text{C} = 0 \text{ } \Omega$ pa je $Z_\text{ min}=R$! A na graničnoj frekvenciji je $Z=\left| R - \text{j}R \right|=R\sqrt{2}$ (klikni za izvod funkcije impedancije)
  5. Krivulja promjene faznog kuta $\varphi$ serijskog $RC$ spoja se mijenja od $-90°$ do $0°$ kako frekvencija raste. Ponavljamo, na graničnoj frekvenciji je fazni kut serijskog $RC$ spoja jednak $-45°$ ili $-{\pi \over 4} \text{ rad}$ (klikni za izvod funkcije faznog kuta)
  6. Kada frekvencija raste prema $f=\infty$ radna snaga će biti najveća, $P_\text{maks} = {U^2 \over R}$, a jalova snaga će biti minimalna, $Q_\text{min}=0 \text{ VAr}$. Inače za frekvencije manje od $f=\infty$ jalova snaga ima kapacitivni karakter. Jalova snaga ima maksimum kod granične frekvencije koji iznosi $Q_\text{maks} = {U^2 \over {2R}}$ (klikni za izvod funkcija snaga)

Kalkulator za serijski RC krug

Program analizira serijski $RC$ spoj priključen na izvor sinusnog napona. Zadajte efektivni napon izvora $U$, otpor $R$, kapacitet $C$ i frekvenciju $f$ te kliknite na gumb Riješi problem.

$U=$ $\text{ V}$
$R=$ $\text{ } \Omega$
$C=$ $\text{ nF}$
$f=$ $\text{ Hz}$