OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Izmjenični strujni krugovi · Zbrajanje i oduzimanje vektora

Izračunati podaci

vektor $\vec{A}$
$x=$ $y=$ 
duljina $=$ kut $=$ 

vektor $\vec{B}$
$x=$ $y=$ 
duljina $=$ kut $=$ 

$\vec{A}+\vec{B}$
$\vec{A}-\vec{B}$
$\vec{B}-\vec{A}$


Uputa:
Postavite vektore $\vec{A}$ i $\vec{B}$ (koji se nalaze na dnu slike) u prikazani koordinantni sustav. Vektore možete pomicati povlačenjem miša. Nakon postavljanja početka vektora na željeno mjesto (npr. u ishodište) možete vektor rastezati i rotirati povlačenjem vrha (strelice) vektora. Kliknete li na tipke koje se nalaze na desnoj strani dobivate zbroj odnosno razliku postavljenih vektora. Pritom će se hvatišta (početne točke) vektora automatski postaviti u ishodište. Oduzimanje vektora $\vec{A}-\vec{B}$ se pretvori u zbrajanje tako da se promijeni predznak vektora $\vec{B}$, tj. $\vec{A}-\vec{B} = \vec{A} + \left( -\vec{B} \right)$. Zapazite da je $\vec{A}-\vec{B}$ različito od $\vec{B}-\vec{A}$. Promjena predznaka znači okretanje vektora za $180°$. Program izračunava i ispisuje podatke za rezultantni vektor: duljinu (modul), kut prema $+x$ osi (argument) te $x$ odnosno $y$ komponentu. Iz ovih podataka jednostavno je dobiti odgovarajući kompleksni broj $\rightarrow$ realni dio je $x$ komponenta, a imaginarni dio $y$ komponenta. Osim pravokutnog oblika kompleksnog broja koristi se i polarni, eksponencijalni i trigonometrijski oblik.