OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Izmjenični strujni krugovi · Frekvencijske karakteristike za paralelu RC

Promatramo frekvencijske ovisnosti (karakteristike) za paralelni $RC$ krug prikazan na slici desno. Na početku je $R = 6 \text{ } \Omega$ i $C = 5 \text{ } \mu \text{F}$. Sinusni naponski izvor $u(t) = 6 \sqrt{2} \sin{ \left( \omega t \right) }$ na koji je priključen spoj ima efektivnu vrijednost $U = 6 \text{ V}$, a raspon frekvencija je od $0$ do $20 \text{ kHz}$. Pomoću kliznika možete mijenjati parametre kruga (iznose $R$ i $C$) i istovremeno promatrati njihov utjecaj na oblik funkcija struja, ukupne impedancije, faznog kuta i snaga (birate grafove klikom na odgovarajuće tipke).

Na niskim frekvencijama kapacitivni otpor $X_\text{C} = {1 \over {2 \pi f C}}$ je jako velik — prevladava u odnosu na $R$:

  • vrijedi $\left( X_\text{C} >> R \right)$ pa ukupna impedancija paralele $\underline{Z} = {{R \left( -\text{j} X_\text{C} \right)} \over {R - \text{j} X_\text{C}}}$ prelazi u otpornik $\underline{Z} \approx R$
  • impedancija paralele je tada najveća, a fazni kut spoja se onda bliži $0°$ (čisti omski otpor)
  • zato je struja izvora na niskim frekvencijama $I \approx {U \over R}$ najmanja (ograničena je s otporom $R$) i gotovo je u fazi s naponom

Na visokim frekvencijama kapacitivni otpor $X_\text{C} = {1 \over {2 \pi f C}}$ je jako mali — puno manji od $R$:

  • vrijedi $\left( X_\text{C} << R \right)$ pa ukupna impedancija paralele $\underline{Z} = {{R \left( -\text{j} X_\text{C} \right)} \over {R - \text{j} X_\text{C}}}$ prelazi u kondenzator $\underline{Z} \approx - \text{j} X_\text{C}$
  • impedancija paralele pada s porastom frekvencije, a fazni kut spoja se onda bliži $-90°$ (kapacitivni otpor)
  • zato struja izvora na visokim frekvencijama $I \approx {U \over X_\text{C}}$ raste (što je manji $X_\text{C}$ to je struja izvora veća) te fazno prethodi gotovo za $90°$ ispred napona

Kalkulator za paralelni RC krug

Program analizira paralelni $RC$ spoj priključen na izvor sinusnog napona. Zadajte efektivni napon izvora $U$, otpor $R$, kapacitet $C$ i frekvenciju $f$ te kliknite na gumb Riješi problem.

$U=$ $\text{ V}$
$R=$ $\text{ } \Omega$
$C=$ $\text{ } \mu \text{F}$
$f=$ $\text{ Hz}$