OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Izmjenični strujni krugovi · Frekvencijske karakteristike za paralelu RLC

Promatramo frekvencijske ovisnosti (karakteristike) za paralelni $RLC$ krug prikazan na slici desno. Na početku je $R = 6 \text{ } \Omega$, $L = 100 \text{ } \mu \text{H}$ i $C = 5 \text{ } \mu \text{F}$. Sinusni naponski izvor $u(t) = 6 \sqrt{2} \sin{ \left( \omega t \right) }$ na koji je priključen spoj ima efektivnu vrijednost $U = 6 \text{ V}$, a raspon frekvencija je od $0$ do $20 \text{ kHz}$. Pomoću kliznika možete mijenjati parametre kruga (iznose $R$, $L$ i $C$) i istovremeno promatrati njihov utjecaj na oblik funkcija struja, ukupne impedancije, faznog kuta i snaga (birate grafove klikom na odgovarajuće tipke).

Rezonantna frekvencija paralelnog $RLC$ kruga $f_\text{rez}$ računa se prema formuli (izvod):

$$f_\text{rez} = {1 \over {2 \pi f \sqrt{L C}}}$$

Oko rezonantne frekvencije $f_\text{rez}$ mijenja se karakter paralelnog $RLC$ kruga:

 • na frekvencijama manjim od rezonantne karakter kruga je induktivan ($\varphi > 0°$)
  • ispod $f_\text{rez}$ je struja kroz zavojnicu $I_\text{L}$ veća od struje kroz kondenzator $I_\text{C}$
 • na frekvencijama većim od rezonantne karakter kruga je kapacitivan ($\varphi < 0°$)
  • iznad $f_\text{rez}$ je struja kroz kondenzator $I_\text{C}$ veća od struje kroz zavojnicu $I_\text{L}$
 • na rezonantnoj frekvenciji se izjednače i ponište induktivni otpor $X_\text{L}$ i kapacitivni otpor $X_\text{C}$ pa je ukupna impedancija jednaka $R$
  • to je najveća moguća impedancija
  • zato je pri rezonantnoj frekvenciji ukupna struja $I$ najmanja!

VAŽNO: uočite bitne razlike u odnosu na frekvencijske karakteristike serijskog $RLC$ kruga (poveznica)!

Kalkulator za paralelni RLC krug

Program analizira paralelni $RLC$ spoj priključen na izvor sinusnog napona. Zadajte efektivni napon izvora $U$, otpor $R$, induktivitet $L$, kapacitet $C$ i frekvenciju $f$ te kliknite na gumb Riješi problem.

$U=$ $\text{ V}$
$R=$ $\text{ } \Omega$
$L=$ $\text{ } \mu \text{H}$
$C=$ $\text{ } \mu \text{F}$
$f=$ $\text{ Hz}$