OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Istosmjerni strujni krugovi · Projekt djelitelj — simulacija
  • na sve čvorove u krugu postavljeni su TP elementi (test point) kojima očitavamo njihov potencijal prema masi (u stvarnom pokusu bi spojili voltmetar između nekog čvora i mase)
  • u svakoj grani je postavljen serijski spojeni ampermetar na kojima očitavamo struju (strelica pokazuje pretpostavljeni smjer struje)
  • Info: u ovom primjeru koristimo jednostavni online simulator električnih krugova © Circuit Simulator

Na shemi je prikazan proračunati djelitelj u praznom hodu — sve tri sklopke $\text{S}_1$, $\text{S}_2$ i $\text{S}_3$ su podignute (sva tri trošila su isključena). Klikom na pripadnu sklopku možete uključiti u krug pojedino trošilo $150 \, \Omega$, $300 \, \Omega$ i/ili $240 \, \Omega$. Za vježbu pokušajte napraviti tablicu u koju ćete upisati vrijednost izlaznih napona za razne kombinacije sklopki. Svaka sklopka ima dva stanja (uključeno ili isključeno), a u shemi su tri sklopke — dakle bit će $2^3 = 8$ različitih kombinacija sklopki.