OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Istosmjerni strujni krugovi · Dva trokuta — simulacija
  • u simulaciji su na sve čvorove u krugu postavljeni TP elementi (test point) kojima očitavamo njihov potencijal prema masi (u stvarnom pokusu bi spojili voltmetar između nekog čvora i mase)
  • Info: u ovom primjeru koristimo jednostavni online simulator električnih krugova © Circuit Simulator

U ovom neobičnom spoju otpornika treba odrediti ukupan otpor između pojedinih točaka (vrhova trokuta). Takvi zadaci spadaju u elektrotehničke mozgalice. Osim transformacija trokut $\longleftrightarrow$ zvijezda mogu se potražiti točke istog potencijala nakon čega se spoj pojednostavni. Kako?

  • Točke istog potencijala se mogu kratko spojiti ili se element između njih može odstraniti iz mreže!
Pronađite u simulaciji koje su to točke i postupite prema gornjoj uputi pa ćete lako ustanoviti da je $R_\text{Aa}=100 \,\, \Omega$. Premještanjem izvora ili mase možete ustanoviti otpore između ostalih točaka.

Napomena:
Prikazani način ucrtavanja izvora uobičajen je u elektroničkim sklopovima. Podrazumijeva se da je drugi pol izvora (ovdje minus) spojen na masu. Tako shema postaje preglednija!