OSNOVE ELEKTROTEHNIKE- PRIMJENA SPOJEVA OTPORNIKA                                       

 Na slici je prikazan spoj otpornika poznat pod nazivom R-2R mreža. To je uz mosni spoj i spoj za kompenzaciju  jedan od najčešće korištenih spojeva otpornika. Svima je poznato da se u novije vrijeme sve više koristi digitalni oblik signala  gdje  postoje samo dva stanja koja nazivamo nula "0"  i  jedan "1" . Signal  se sastoji od niza nula i jedinica koje ponekada treba pretvoriti u analogni oblik. Svaka od prikazanih sklopki može biti u dva stanja "0" kada je lijevo  te u "1" kada je prebacimo u desno. Postoji 16 raznih kombinacija položaja sklopki npr. 0000 znači da su sve lijevo (na "masi"), 0001 kada  je S1 prebačena dok su ostale i dalje na "masi". Za svaku kombinaciju možemo po pravilima OE izračunati potencijal točke A (izlaz). Pokazuje se da svaka sklopka u ovakvom spoju pridonosi  izlaznom naponu sa jednakim udjelom. S1 "donosi" 1 V  S2→ 2 V  S3 → 4V i  S4 → 8 V.  Raznim kombinacijama položaja sklopki možemo dobiti 16 izlaznih nivoa napona (od nula do 15 V).  Proračun je jednostavan ako je položaj sklopki "1000" što je prikazano na slici b). Dobivamo "napamet" da je to 8 V. Naravno, za ostale kombinacije račun je složeniji ,ali ako ste uporni možete ga  dosadašnjim znanjem OE napraviti (mješoviti spoj otpornika) . No svakako  je jednostavnije  iskoristiti  program za simulaciju (pogledajte ovdje). Napravite tablicu prema uzorku (dolje) i u nju upišite sve dobivene izlazne napone u simulaciji pa se tako uvjerite u mogućnost korištenja ovog spoja pri pretvorbi digitalnog signala u analogni. Sklopke su u stvarnosti elektroničke i dakako da ih ima više. Npr sa osam sklopki i odgovarajućim produljenjem "lanca R-2R" dobivamo 256 nivoa , a tek sa 16?  Sve je to ugrađeno u "čip"  koji se zove D/A pretvornik....Tko ovo izmisli??. napomena: taj nije imao program za simulaciju!! nego ideju i znanje OSNOVA....Simulacije olakšavaju ostvarenje ideja (ako ih ima..)
S4 S3 S2 S1 Uizl,V
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0 2
itd. do 1111 do 15V

I.Felja 2006.