OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
Sustav za učenje i provjeru znanja WebOE

Studenti koji su upisali predmet Osnove elektrotehnike imaju na raspolaganju sustav za učenje i provjeru znanja WebOE koji se razvija na Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja (ZOEEM). Osim uobičajenih nastavnih pomagala (udžbenik i skripte) za naše studente pripremili smo niz nastavnih sadržaja koje mogu koristiti putem interneta.


PREDAVANJA (izravna nastava) — Nastavno gradivo je podijeljeno u tematske cjeline koje se obrađuju po tjednima nastave. Teme su grupirane u dva ciklusa. Nakon svakog ciklusa se održava pismena provjera znanja (međuispit i završni ispit). Za svaku temu student može naći odgovarajući pdf dokument s detaljnim opisom gradiva koje će se obraditi na predavanjima. Predavanja se izvode u posebno opremljenim predavaonicama u kojima nastavnik osim "ploče i krede" može koristiti i sustav WebOE.

LABORATORIJSKE VJEŽBE — U laboratoriju se student na vježbama (3 ciklusa po 5 sati) upoznaje s praktičnom elektrotehnikom kao i s mogućnostima izvođenja virtualnih eksperimenata (simulacija). Vježbe se izvode u Elektrotehničkim laboratorijima koji su opremljeni suvremenom mjernom opremom i računalima. U sustavu WebOE student može pronaći najvažnije podatke za pripremu ovih vježbi (opis instrumenata, objašnjenja pokusa, pripremnih zadataka...). Svaki ciklus vježbi završava provjerom znanja putem računalnog testa i usmenog ispitivanja.

DOMAĆE ZADAĆE — Tijekom semestra student dobiva nekoliko problemskih zadataka za domaću zadaću. Svoj zadatak preuzima iz sustava WebOE u propisanim terminima. Rezultate proračuna predaje sustavu (traži se točnost u granicama ±5%), a postupak rješavanja (dokumentaciju) nastavniku.

TESTOVI / ZADACI ZA VJEŽBU — Stalna provjera znanja je bitan dio obrazovnog procesa. Osim provjera koje se vrše s ciljem ocjenjivanja i rangiranja, studentima su na raspolaganju i testovi (zadaci) za samoprovjeru znanja. Za svaku temu (tjedan nastave) student dobiva on-line test od desetak pitanja koje predaje sustavu na ocjenjivanje. Uz ocjenu dobiva i objašnjenja odgovora. Za pojedine ilustrativne zadatke dodani su i kompletni postupci rješavanja.

PRIMJERI ISPITNIH PITANJA — Iako svako pitanje može biti ispitno ipak je korisno posebno izdvojiti pitanja koja su bila na prošlim ispitima. Preporučuje se kod pripremanja ispita takva pitanja samostalno rješavati i tek na kraju pogledati priložena rješenja i postupke (objašnjenja).

KONZULTACIJE — Za sve nejasnoće vezane uz nastavno gradivo student može bez ustručavanja pitati ostale studente, asistente i profesore. U tu svrhu su dostupni službeni studentski forum i e-mail adrese nastavnika. U sustavu WebOE se objavljuju termini redovitih konzultacija kod profesora i asistenata.

INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI — Za objašnjenje (vizualizaciju) pojedinih dijelova gradiva (test pitanja i zadataka) pripremljeni su odgovarajući programi (simulacije), koji mogu pomoći u shvaćanju pojedinih fizikalnih pojava vezanih uz elektrotehniku. Pojedina "vizualizacija" sadrži i odgovarajući opis fizikalne pojave kao i uputu za korištenje.


KAKO SE KORISTI SUSTAV WebOE

Studenti FER-a "ulaze" u sustav tako da na početnoj stranici kliknu na poveznicu PRIJAVA (FER). Autorizacija se vrši matičnim brojem studenta i lozinkom. Detaljne upute se nalaze na svakoj stranici (link gore lijevo u zaglavlju stranice). Tijekom semestra nema vremenskog ograničenja u korištenju sustava. Neki dijelovi sustava mogu se koristiti samo s računala u Elektrotehničkom laboratoriju (3.kat A zgrade).

Ostali zainteresirani (npr. nastavnici elektrotehnike, učenici srednjih škola, studenti ostalih fakulteta, budući studenti i sl.) mogu koristiti dio sustava WebOE (provjeriti svoje znanje iz Osnova, ponoviti gradivo i sl.) tako da "kliknu" na PRIJAVA(ostali) nakon čega slijedi uobičajena registracija korisnika (umjesto prezimena možete naravno upisati bilo koje "korisničko ime"). Lozinku dobivate od sustava i trebate je zapamtiti (zapisati) za svaku sljedeću prijavu. Nastavnici elektrotehnike mogu na zahtjev dobiti svoju lozinku i nakon toga vršiti testiranja svojih učenika (dodjeljivati testove, sastavljati pismene ispite/testove...). Nastavnici prilikom izlaganja nastavnog gradiva mogu koristiti interaktivne nastavne materijale koji uz vizualizaciju sadrže i kratak opis pojedine teme kao i nekoliko pitanja kojima se provjerava usvojeno znanje.

© ZOEEM 2005—2017