OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
LABORATORIJSKE VJEŽBE · 2018/2019

2018/2019 — zimski semestar (FER2)

O laboratorijskim vježbama

Nastava na FER-u se sastoji od predavanja i laboratorijskih vježbi, a izvodi se u dva ciklusa predavanja i tri ciklusa laboratorijskih vježbi. Unutar svakog ciklusa lab. vježbi predviđene su tri vježbe koje se izvode prema satnici 2+2+1 (ukupno 15 sati u semestru).
Odrađene laboratorijske vježbe su preduvjet za polaganje predmeta!

Provjera znanja provodi se putem testova na računalu (tzv. izlaznih testova) i usmenog ispitivanja.
Na kraju svakog ciklusa piše se računalni test (tri testa po 3 boda - ukupno od 0 do 9 bodova).
Za pristupanje testu student mora obaviti sve tri vježbe tog ciklusa i predati zadovoljavajuće Izvješće
!
Tijekom semestra studente će i usmeno ispitivati voditelji vježbi. Ukupno mogu dobiti od 0 do 6 bodova.

Laboratorijske vježbe prate posebne skripte — OE upute za laboratorijske vježbe (uskoro dostupne u Skriptarnici). Prije dolaska na vježbe student se mora pripremiti (riješiti pripremne zadatke).

Svaka grupa za labose broji do 24 studenta tako da na jednom radnom mjestu rade najviše dva studenta.

Obavljanje vježbe izvan termina svoje podgrupe se zbog velikog broja studenata dozvoljava samo iznimno — treba se s ispričnicom (opravdanim razlogom) javiti svom voditelju lab. vježbi koji može odobriti odradu vježbe u drugom redovnom terminu ili terminima nadoknade. Detaljne upute možete naći ovdje!

Vježbu možete nadoknaditi SAMO uz odobrenje svog voditelja labosa!


Ponavljači

  • Automatski vam se priznaju svi odrađeni ciklusi i na njima osvojeni bodovi iz vježbi iz prethodne godine (maks. 15 bodova)!
  • Ako netko nije zadovoljan brojem bodova iz ak. god. 2017/2018 može u ak. god. 2018/2019 ponoviti cjelokupne lab. vježbe i u sklopu vježbi ponovno pristupiti odgovarajućim provjerama koje nose maks. 15 bodova. Takvi studenti moraju doći osobno na ZOEEM (6. kat) i potpisati izjavu kojom se odriču ostvarenih bodova iz lab. vježbi u 2017/2018 i da žele u 2018/2019 u cijelosti ponoviti lab. vježbe.
  • Studenti koji nisu odradili jedan ili više ciklusa labosa moraju ih odraditi u 2018/2019.