OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
LABORATORIJSKE VJEŽBE · 2019/2020

2019/2020 — ljetni semestar

O laboratorijskim vježbama

Nastava na FER-u se sastoji od predavanja i laboratorijskih vježbi, a izvodi se u dva ciklusa predavanja i dva ciklusa laboratorijskih vježbi. Održat će se 8 laboratorijskih vježbi, od toga:

  • 5 klasičnih mjeriteljskih vježbi (spajanje istosmjernog ili izmjeničnog kruga i mjerenje električnih veličina) koje traju po 90 minuta (2 šk. sata)
  • 3 računalne vježbe (analiza kruga i mjerenje preko računala uz Digilent Analog Discovery 2) koje traju po 90 minuta (2 šk. sata)

Odrađene laboratorijske vježbe su preduvjet za polaganje predmeta!

Provjera znanja provodi se putem testova na računalu (tzv. izlaznih testova) i usmenog ispitivanja.

  • Na svakoj računalnoj vježbi se piše računalni test (tri testa po 3 boda - ukupno od 0 do 9 bodova).
  • Tijekom semestra studente će i usmeno ispitivati voditelji vježbi. Ukupno mogu dobiti od 0 do 6 bodova.

Laboratorijske vježbe prate posebne skripte — OE - Laboratorijske vježbe (M. Dadić) (uskoro dostupne u Skriptarnici). Prije dolaska na vježbe student se mora pripremiti (riješiti pripremne zadatke).

Svaka grupa za labose broji do 24 studenta tako da na jednom radnom mjestu rade najviše dva studenta.

Obavljanje vježbe izvan termina svoje podgrupe se zbog velikog broja studenata dozvoljava samo iznimno — treba se s ispričnicom (opravdanim razlogom) javiti svom voditelju lab. vježbi koji može odobriti odradu vježbe u drugom redovnom terminu ili terminima nadoknade. Detaljne upute možete naći ovdje!

Vježbu možete nadoknaditi SAMO uz odobrenje svog voditelja labosa!


Ponavljači

  • Ako ste odradili sve vježbe u prethodnoj godini — automatski vam se priznaje odrađeni labos kao i bodovi ostvareni na labosu (maks. 15 bodova)!
  • Ako netko nije zadovoljan brojem bodova iz ak. god. 2018/2019 može u ak. god. 2019/2020 ponoviti cjelokupne lab. vježbe i u sklopu vježbi ponovno pristupiti odgovarajućim provjerama koje nose maks. 15 bodova. Takvi studenti moraju doći osobno na ZOEEM (6. kat) i potpisati izjavu kojom se odriču ostvarenih bodova iz lab. vježbi u 2018/2019 i da žele u 2019/2020 u cijelosti ponoviti lab. vježbe.
  • Ostali ponavljači koji nisu odradili cjelokupan laboratorij moraju odraditi sve vježbe u 2019/2020.

Demonstratori

Uobičajena je praksa da se u pojedinoj grupi imenuju dva demonstratora koji pomažu ostalim studentima u obavljanju vježbi. Rad u laboratoriju ("demonstratura") se plaća u skladu s Pravilnikom Fakulteta (predviđeno je cca. 8 sati rada u ciklusu).
Pratite obavijesti na FERWeb stranici OE — uskoro ćemo objaviti natječaj za demonstratore!

Demonstratori su oslobođeni od usmenog kolokviranja vježbe (demonstratori koji savjesno obavljaju svoje dužnosti dobivaju 6 bodova), ali moraju pristupiti testovima na računalu.

Popis demonstratora u 2019/20