OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
TESTOVI NA RAČUNALU · 2023/2024

2023/2024 — ljetni semestar

U sklopu laboratorijskih vježbi studenti rješavaju računalni test kojim se ocjenjuje postignuto znanje vezano uz vježbe.
Predviđen je po jedan test na svakoj računalnoj vježbi (3., 6. i 9. labos).

Test ima šest pitanja koja se boduju sa +0,5 točno, 0 netočno ili neodgovoreno. Postignuti bodovi ulaze u sumu ukupno postignutih bodova.

Pojedini test možete rješavati samo jednom. Trajanje testa je 12 minuta.
Kao pripremu za ove testove preporučuje se studentima rješavati testove za vježbu koji se nalaze na WEB stranici Osnova.