OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
NASTAVNI PROGRAM · 2021/2022

2021/2022 — ljetni semestar — teme predavanja
TJEDAN DATUMI PREDAVANJA
1. 28. 2. — 4. 3. I. Uvodne napomene
Varijable (naboj, struje, energija, napon, snaga, ulančani tokovi), Elementi (otpor, induktivitet, kondenzator, strujni i naponski izvor)
2. 7. 3. — 11. 3. II. Topologija kruga, Kirchhoffov zakon za struje, Kirchhoffov zakon za napone, Linearno neovisne Kirchhoffove jednadžbe, Otporni krugovi
3. 14. 3. — 18. 3. III. Izmjenične veličine, Amplitudni i fazni odnosi elemenata kruga, Fazori
4. 21. 3. — 25. 3. IV. Impedancija i admitancija, Jednadžbe izmjeničnog stanja
5. 28. 3. — 1. 4. V. Izmjenična snaga
6. 4. 4. — 8. 4. VI. Serijske i paralelne veze, Naponska i strujna djelila, Ulazna impedancija, Nelinearni otporni krugovi
7. 11. 4. — 15. 4. VII. Frekvencijske karakteristike - rezonancija
8. — 9. 18. 4. — 29. 4. MEĐUISPITI
10. 2. 5. — 6. 5. VIII. Naponi čvorova, Konturne struje
11. 9. 5. — 13. 5. IX. Načelo superpozicije, Théveninov teorem, Nortonov teorem
12. 16. 5. — 20. 5. X. Linijske i fazne veličine u trofaznim sustavima, Spojevi u trokut i zvijezdu
13. 23. 5. — 27. 5. XI. Spojevi u trokut i zvijezdu, Snaga u trofaznim sustavima
14. 30. 5. — 3. 6. XII. Međuinduktivitet i jednadžbe magnetski povezanih krugova, Transformatori
15. 6. 6. — 10. 6. XIII. Krugovi prvog reda, krugovi drugog reda
16. — 20. 13. 6. — 15. 7. ZAVRŠNI ISPIT, PONOVLJENI ISPIT
PREDAVANJA:
I. CIKLUS
II. CIKLUS

Uz predavanja, izvodit će se 9 laboratorijskih vježbi, a tijekom semestra studenti će rješavati 5 domaćih zadaća.


* sadržaj predavanja i primjere ispita dobivate nakon LOGINA na sustav WebOE