OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
NASTAVNI PROGRAM · 2018/2019

2018/2019 — ljetni semestar (FER3) — teme predavanja
TJEDAN DATUMI PREDAVANJA
1. 4.3. — 8.3. I. Uvodne napomene
Varijable (naboj. struje. energija. napon. snaga. ulančani tokovi), Elementi (otpor. induktivitet. kondenzator. strujni i naponski izvor)
2. 11.3. — 15.3. II. Topologija kruga, Kirchhoffov zakon za struje, Kirchhoffov zakon za napone, Linearno neovisne Kirchhoffove jednadžbe, Otporni krugovi
3. 18.3. — 22.3. III. Izmjenične veličine, Amplitudni i fazni odnosi elemenata kruga, Fazori
4. 25.3. — 29.3. IV. Impedancija i admitancija, Jednadžbe izmjeničnog stanja
5. 1.4. — 5.4. V. Izmjenična snaga
6. 8.4. — 12.4. VI. Serijske i paralelne veze, Naponska i strujna djelila, Ulazna impedancija, Nelinearni otporni krugovi
7. 15.4. — 19.4. VII. Frekvencijske karakteristike - rezonancija
8. — 9. 22.4. — 3.5. MEĐUISPITI
10. 6.5. — 10.5. VIII. Načelo superpozicije, Theveninov teorem, Nortonov teorem
11. 13.5. — 17.5. IX. Naponi čvorova, Konturne struje
12. 20.5. — 24.5. X. Linijske i fazne veličine u trofaznim sustavima, Spojevi u trokut i zvijezdu
13. 27.5. — 31.5. XI. Spojevi u trokut i zvijezdu, Snaga u trofaznim sustavima
14. 3.6. — 7.6. XII. Međuinduktivitet i jednadžbe magnetski povezanih krugova, Transformatori
15. 10.6. — 14.6. XIII. Krugovi prvog reda, krugovi drugog reda
16. — 20. 17.6. — 19.7. ZAVRŠNI ISPIT, PONOVLJENI ISPIT
PREDAVANJA:
I. CIKLUS
II. CIKLUS

Uz predavanja, izvodit će se 9 laboratorijskih vježbi, a tijekom semestra studenti će rješavati 5 domaćih zadaća.


* sadržaj predavanja i primjere ispita dobivate nakon LOGINA na sustav WebOE