OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
NASTAVNI PROGRAM · 2020/2021

2020/2021 — ljetni semestar — teme predavanja
TJEDAN DATUMI PREDAVANJA
1. 1. 3. — 5. 3. I. Uvodne napomene
Varijable (naboj. struje. energija. napon. snaga. ulančani tokovi), Elementi (otpor. induktivitet. kondenzator. strujni i naponski izvor)
2. 8. 3. — 12. 3. II. Topologija kruga, Kirchhoffov zakon za struje, Kirchhoffov zakon za napone, Linearno neovisne Kirchhoffove jednadžbe, Otporni krugovi
3. 15. 3. — 19. 3. III. Izmjenične veličine, Amplitudni i fazni odnosi elemenata kruga, Fazori
4. 22. 3. — 26. 3. IV. Impedancija i admitancija, Jednadžbe izmjeničnog stanja
5. 29. 3. — 2. 4. V. Izmjenična snaga
6. 6. 4. — 9. 4. VI. Serijske i paralelne veze, Naponska i strujna djelila, Ulazna impedancija, Nelinearni otporni krugovi
7. 12. 4. — 16. 4. VII. Frekvencijske karakteristike - rezonancija
8. — 9. 19. 4. — 30. 4. MEĐUISPITI
10. 3. 5. — 7. 5. VIII. Načelo superpozicije, Theveninov teorem, Nortonov teorem
11. 10. 5. — 14. 5. IX. Naponi čvorova, Konturne struje
12. 17. 5. — 21. 5. X. Linijske i fazne veličine u trofaznim sustavima, Spojevi u trokut i zvijezdu
13. 24. 5. — 28. 5. XI. Spojevi u trokut i zvijezdu, Snaga u trofaznim sustavima
14. 31. 5. — 2. 6. i (29. 5.) XII. Međuinduktivitet i jednadžbe magnetski povezanih krugova, Transformatori
15. 7. 6. — 11. 6. XIII. Krugovi prvog reda, krugovi drugog reda
16. — 20. 14. 6. — 16. 7. ZAVRŠNI ISPIT, PONOVLJENI ISPIT
PREDAVANJA:
I. CIKLUS
II. CIKLUS

Uz predavanja, izvodit će se 8 laboratorijskih vježbi, a tijekom semestra studenti će rješavati 5 domaćih zadaća.


* sadržaj predavanja i primjere ispita dobivate nakon LOGINA na sustav WebOE