OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
NASTAVNI PROGRAM · 2023/2024

2023/2024 — ljetni semestar — teme predavanja
TJEDAN DATUMI PREDAVANJA
1. 4. 3. — 8. 3. I. Uvodne napomene
Varijable (naboj, struje, energija, napon, snaga, ulančani tokovi), Elementi (otpor, induktivitet, kondenzator, strujni i naponski izvor)
2. 11. 3. — 15. 3. II. Topologija kruga, Kirchhoffov zakon za struje, Kirchhoffov zakon za napone, Linearno neovisne Kirchhoffove jednadžbe, Otporni krugovi
3. 18. 3. — 22. 3. III. Izmjenične veličine, Amplitudni i fazni odnosi elemenata kruga, Fazori
4. 25. 3. — 29. 3. IV. Impedancija i admitancija, Jednadžbe izmjeničnog stanja
5. 2. 4. — 5. 3. V. Izmjenična snaga
6. 8. 4. — 12. 4. VI. Serijske i paralelne veze, Naponska i strujna djelila, Ulazna impedancija, Nelinearni otporni krugovi
7. 15. 4. — 19. 4. VII. Frekvencijske karakteristike - rezonancija
8. — 9. 22. 4. — 3. 5. MEĐUISPITI
10. 6. 5. — 10. 5. VIII. Naponi čvorova, Konturne struje
11. 13. 5. — 17. 5. IX. Načelo superpozicije, Théveninov teorem, Nortonov teorem
12. 20. 5. — 24. 5. X. Linijske i fazne veličine u trofaznim sustavima, Spojevi u trokut i zvijezdu
13. 27. 5. — 29. 5. + 25. 5.* XI. Spojevi u trokut i zvijezdu, Snaga u trofaznim sustavima
14. 3. 6. — 7. 6. XII. Međuinduktivitet i jednadžbe magnetski povezanih krugova, Transformatori
15. 10. 6. — 14. 6. XIII. Krugovi prvog reda, krugovi drugog reda
16. — 20. 17. 6. — 12. 7. ZAVRŠNI ISPIT, PONOVLJENI ISPIT
PREDAVANJA:
I. CIKLUS
II. CIKLUS

Uz predavanja, izvodit će se 9 laboratorijskih vježbi (kreću u 4. tjednu nastave), a tijekom semestra studenti će rješavati 5 domaćih zadaća.


* sadržaj predavanja i primjere ispita dobivate nakon LOGINA na sustav WebOE