OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
PISMENI I USMENI ISPITI · 2019/2020

2019/2020 — ljetni semestar

Na kraju semestra održat će se pismeni završni ispit.

Završni ispit donosi ukupno najviše 76 bodova, pokriva cjelokupno gradivo, piše se 150 minuta, a ima 34 pitanja s ponuđenim odgovorima: 20 računskih zadataka (točno/netočno/neodgovoreno: 8 po [+2/-0,5/0] i 12 po [+3/-1/0]) i 14 teoretskih pitanja (točno/netočno/neodgovoreno: 6 po [+1/-0,25/0], 6 po [+2/-0,5/0] i 2 po [+3/-1/0]). U 2019/20 teoretska pitanja zamjenjuju klasični usmeni ispit.

Preduvjet za pristup završnom ispitu su uredno odrađene laboratorijske vježbe.

Uvjet za redovno polaganje predmeta je najmanje 50 ukupno postignutih bodova (bodovi iz nastave, domaćih zadaća, laboratorija, međuispita i završnog ispita)


Nakon završetka semestra organizirat će se ponovljeni ispiti za studente koji nisu redovnim putem položili predmet.

Ponovljeni ispit se sastoji od pismenog ispita koji je po strukturi (gradivo, bodovanje, broj zadataka) jednak završnom ispitu.

Preduvjet za pristup ponovljenom ispitu su uredno odrađene laboratorijske vježbe.

Uvjet za polaganje predmeta na ponovljenom ispitu je najmanje 50 ukupno postignutih bodova (bodovi iz nastave, domaćih zadaća, laboratorija, pismenog ispita)


Upute za postupanje na ispitu POGLEDAJTE OVDJE!

Primjere teoretskih pitanja koje zamjenjuju usmeni ispit možete pronaći među nastavnim materijalima nakon logina na FERWeb ili osnove.tel.fer.hr.