OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
KRITERIJ OCJENJIVANJA · 2023/2024

2023/2024 — ljetni semestar
(a) - Bodovi iz nastave (maks. 24 boda):
 • sudjelovanje u predavanjima: 4 boda (moguće i kao online provjere; bez negativnih bodova)
 • domaće zadaće: 5 bodova (5 online zadaća, svaka po 1 bod; bez negativnih bodova)
 • testovi na lab. vježbama: 9 bodova (3 računalna testa; svaki po 3 boda; jedan test sadrži 6 pitanja [0,5 točno / 0 netočno ili neodgovoreno])
 • aktivnost na lab. vježbi: 6 bodova (na temelju pohađanja i aktivnosti na online labosima; bez negativnih bodova)
(b) - Međuispit (maks. 26 bodova):
 • ispit se piše 120 minuta, pokriva gradivo prvog ciklusa predavanja, a sadrži 10 zadataka s ponuđenim odgovorima: 4 tipa [2 točno / -0,5 netočno / 0 neodgovoreno] i 6 tipa [3 točno / -1 netočno / 0 neodgovoreno]
(c) - Završni ispit (maks. 50 bodova), a sastoji se od pismenog i usmenog dijela:
Nužan preduvjet za pristup završnom ispitu kao i za polaganje predmeta su odrađene sve laboratorijske vježbe!
 • pismeni dio: 26 bodova, piše se 120 minuta, pokriva gradivo drugog ciklusa predavanja, a sadrži 10 zadataka s ponuđenim odgovorima: 4 tipa [2 točno / -0,5 netočno / 0 neodgovoreno] i 6 tipa [3 točno / -1 netočno / 0 neodgovoreno]
 • usmeni dio: 24 boda, a pokriva cjelokupno gradivo
  • uvjet za pristup usmenom dijelu završnog ispita je najmanje 18 bodova iz zbroja bodova međuispita i pismenog dijela završnog ispita
   • ako je na nekom od tih ispita konačni rezultat bio manji od nule u zbroju će se uzimati kao nula:
    • primjer: MI −1 bod, pismeni dio ZI 18 bod => zbroj je 18
    • primjer: MI 19 bodova, pismeni dio ZI −2 boda => zbroj je 19
    • primjer: MI −5 bodova pismeni dio ZI −4 boda => zbroj je 0
  • prag na usmenom dijelu završnog ispita je 8 bodova
UKUPNO = (a) + (b) + (c) = 100 bodova
Da bi student položio predmet mora ostvariti ukupno barem 50 bodova i barem 8 bodova iz usmenog dijela završnog ispita!
Studenti koji uspješno polože predmet dobit će ocjene prema zadanim pragovima:
 • Izvrstan (5): 86 bodova
 • Vrlo dobar (4): 74 boda
 • Dobar (3): 62 boda
 • Dovoljan (2): 50 bodova
 
STUDENTI KOJI NAKON ZAVRŠNOG ISPITA NISU OSTVARILI PROLAZ MOGU PRISTUPITI ISPITNIM ROKOVIMA...
Nužan preduvjet za pristup ispitnom roku kao i za polaganje predmeta su odrađene sve laboratorijske vježbe!
(a) - Bodovi iz nastave (maks. 24 boda):
 • prenose se svi postignuti bodovi iz nastave
(x) - Pismeni ispit (maks. 52 boda):
 • ispit se piše 120 minuta, pokriva cjelokupno gradivo, a sadrži 10 zadataka s ponuđenim odgovorima: 4 tipa [4 točno / -1 netočno / 0 neodgovoreno] i 6 tipa [6 točno / -2 netočno / 0 neodgovoreno]
(y) - Usmeni ispit (maks. 24 boda):
 • pokriva cjelokupno gradivo
  • uvjet za pristup usmenom ispitu je najmanje 18 bodova iz pismenog ispita
  • prag na usmenom ispitu je 8 bodova
ISPITNI ROK UKUPNO = (a) + (x) + (y) = 100 bodova
Uvjeti za prolaz i pragovi za ocjene ostaju nepromijenjeni!
 
VAŽNE NAPOMENE:
 • Ako je ukupni broj bodova pojedine provjere znanja bio negativan, on se pri konačnom zbrajanju svih prikupljenih bodova postavlja na nula bodova!
 • Upute za postupanje na ispitu POGLEDAJTE OVDJE!