Mirko Randić

Zavod za osnove elektrotehnike i električna mjerenja

Fakultet elektrotehnike i računarstva

10000 ZAGREB

Tel:  +385 1 6129760

Fax: +385 1 6129616

mirko.randic@fer.hr

                                                                                                                                                                                      26.05.2010

Osnove upravljanja mrežom

Info:

-

M. Randić

 

Teme za seminarske i diplomske radove:

 Moguće je dobiti temu za sem./dip. rad iz područja upravljanja - mentor doc. dr. sc. M. Randić. (predstavljanje tema za 07/08).

 

Predavanja:

1. Osnovni pojmovi i principi

2. Internet SNMP upravljanje

3. Internet SNMP upravljanje - proširenja

4. OSI/TMN

5. CORBA/TMN

6. Upravljanje temeljeno na Web tehnologijama

7. DMTF upravljanje

8. Upravljanje temeljeno na Java jeziku

9. Upravljanje temeljeno na politikama

10. NGOSS

 

Seminarski radovi (predmet Osnove upravljanja mrežom):

Seminarski rad mora sadržavati: naslovnu stranicu oblikovanu prema predlošku, te posebnu stranicu za sadržaj, uvod te na kraju za zaključak i literaturu. Predaje se u doc i pdf formatu.

Literatura je ponuđena kako bi se preciznije odredile granice teme. Na Web-u se može pronaći mnoštvo pisanog materijala koji pojedincu može biti prihvatljiviji za učenje i obradu teme. Dakle, vlastiti odabir literature se preporuča. Na svim mjestima u seminarskom radu gdje se koriste rezultati, slike i dijagrami drugih autora treba obvezno navesti izvornik, odnosno referencu rada čiji tekst odnosno rezultati se citiraju (navode). 

Student sam, u dogovoru s nastavnikom može predložiti temu.

Teme 08/09:

Tema

Kratak opis zadatka

Literatura

Student
Java Message Service Prezentirati JMS servis.   DH
Session Initiation Protocol (SIP) Prezentirati SIP protokol.

http://en.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol

  VV
Upravljanje naplatom i/ili performansama moguće su dvije teme   MB/JK
Upravljački protokoli u Internet mreži

Usporedna prezentacija klasičnih upravljačkih protokola.

Pages from D1[1].3-2.pdf VI
java.lang.instrument paket Prezentirati mogućnosti java.lang.instrument paketa i standardne Java biblioteke

http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/lang/instrument/package-summary.html

  DžM
Nmap - network mapper Opisati mogucnosti nmap-a. Posebno obraditi mogucnost otkrivanja snmp agenata u mreži. http://insecure.org/nmap IM
Adaptivno podešavanje intervala uzorkovanja. Potrebno je prezentirati samo metodu linearnog predviđanja. hcs-research-lab-all.pdf TZ
Koreliranje događaja u telekom. mrežama Temeljni koncepti, metode i algoritmi za koreliranje alarma (2.1 i 2.2) meira97model.html HB
Karakteristike upravljanja na razini usluge. Prezentirati specifičnosti upravljanja na razini usluge (pojmovi QoS i SLA) 158705079Xcontent.pdf

obratiti se doc. Randić

SS
Upravljanje AdHoc mrežama Predstaviti specifičnosti u postupcima upravljanja AdHoc mreža Seminar2.pdf AK
Upravljanje temeljeno na politikama - osnovni principi Politika - što je to? Razine specifikacije politika. IETF Arhitektura PBNM sistema. (1-30) 687671.html MM
Konfliktnosti u politikama Razlozi konfliknosti u politikama. Detektiranje konfliktnih politika.        lupu99conflicts.html

lupu97conflict.html

DR

 

2006./2007.

Tema

Kratak opis zadatka

SNMPv3- sigurnosni mehanizmi USM i VACM sigurnosni modeli.
Tehnologija Web servisa Opis tehnologije.

Web Services Distributed Management (WSDM) standard

Opis standarda.
Upravljanje temeljeno na tehnologiji Web servisa WSDM-MUWS
Principi upravljanja Web servisima WSDM-MOWS
   

 

2005./2006.

Tema

Kratak opis zadatka

Objavi/pretplati paradigma

Opis paradigme.

Programski agenti - teorija i praksa

Vrste programskih agenata, pltforme i praktična upotreba.

Koordinacija između mobilnih agenata

Problem koordinacije u raspodijeljenim aplikacijama temeljenim na mobilnim agentima i njegovo rješavanje.

Procjena efikasnosti različitih pristupa raspodijeljenom upravljanju

Opisati pristupe te izraziti mjere efikasnosti u kontekstu poslova  praćenja mreže i pretraživanja podataka.

Upravljanje QoS u IP mreži

Pojam QoS, pristupi upravljanju QoS u IP mrežama.

Konfiguriranje IP uređaja temeljeno na XML

Objasniti mogućnost kodiranja konfiguracijskih podataka pomoću XML-a. IETF NetConf protokol

Sigurnost u Ad Hoc mrežama

Opis mehanizama  koji omogućavaju sigurnost komunikacije u Ad hoc sistemima.

BGP

BGP protokol uz osvrt na mogućnost definiranja upravljačkih politika.

 

2004./2005.

Tema*

Kratak opis zadatka

Modeli/tehnologije (poželjno poznavanje) 

Funkcionalna struktura OSS-a

 

 

Specifikacije svojstava pojedinih arhitektura i protokola za sustave upravljanja mrežama

 

 

Lightweight directory access protocol, LDAP

Upotreba direktorija u suvremenim arhitekturama sistema upravljanja. Opis LDAP protokola.

directory services, X.500, DNS

Security management

Pitanja sigurnosti kod Web i e-usluga.

Internet, Web, vatrozid

RMON

Funkcije RMON sonde.

SNMP, SMI

Razvoj upravljačkih aplikacija na Java platformi

Opis JMX arhitekture.

Java, JavaBeans

Primjena aktivnih DBMS u upravljanju

Opis rada aktivnih DBMS-a i njihova primjena u upravljanju.

Relacijske baze, DBMS

WBEM

Opis WBEM arhitekture.

UML

 

2003./2004.

Tema*

Kratak opis zadatka

Modeli/tehnologije (poželjno poznavanje)

Mobilni agenti u upravljanju mrežom

Paradigme mobilnog koda. Procjena efikasnosti pojedine paradigme primijenjene na upravljačke zadatke.

Tehnologije mobilnog koda

Upravljanje temeljno na Web tehnologijama

Opis arhitektura sistema upravljanja temeljenih na Web tehnologijama.

Web

Bežično upravljanje

Opis IC2 sistema za bežično upravljanje.

Wireless tehnologije.

* autori seminara poznati administratoru stranice

This site was last updated 05/26/10

Kontakt adresa: mirko.randic@fer.hr