preostalo
vrijeme:

--:--
Osnove elektrotehnike KVIZEVI | ohm_zakon | ver.11 Korisnik: Gost
 
  početak testa:
utorak, 24.5.2022. u 1:04:22
 
 
Test ima: 1 2 3 4 5 6 pitanja
Odgovoreno: NE NE NE NE NE NE
 
   1) Na izvor U=12 V priključen je otpornik kroz koji svake sekunde prođe naboj od 2 C. Koliki je iznos otpora ?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) nema dovoljno podataka
B) 24 Ω
C) 6 Ω
D) 12 Ω
    2) Otpornik R priključen je na napon U=1 V kroz vrijeme od 30 minuta. Koliko je naboja prošlo otpornikom, ako je utrošena energija od 10 J?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 300 As
B) nema dovoljno podataka
C) 30 As
D) 10 As
E) 5 As
    3) Kolika struja prolazi kroz otpornik ako je kroz vrijeme od 1 minute utrošena energija od 60 Ws, a otpornik je priključen na napon od 2 V?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) nema dovoljno podataka
B) 100 mA
C) 0,5 A
D) 1 A
E) 0,25 A
    4) Dva cilindrična vodiča napravljena su od istog materijala. Prvi ima otpor R,duljinu l i polumjer r, a drugi ima duljinu 3•l i polumjer r/2. Koliki je otpor drugog vodiča?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 4R
B) 8R
C) 6R
D) 12R
E) 3R
    5) Kolika stalna struja treba prolaziti kroz otpornik od 1 Ω da bi se u 1 s stvorila toplinska energija od 1 mJ?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 10 mA
B) 31,6 mA
C) 500 mA
D) 316 mA
E) 1 mA
   6) Zadana su dva bakrena vodiča okruglog presjeka i jednake duljine. Prvi ima promjer 0,1 mm i otpor R1, a drugi ima promjer 0,5 mm i otpor R2. Koji je odnos otpora R1/R2?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 1
B) 100
C) 25
D) 10
E) 5