preostalo
vrijeme:

--:--
Osnove elektrotehnike KVIZEVI | AC-1 | ver.10 Korisnik: Gost
 
  početak testa:
ponedjeljak, 1.6.2020. u 23:25:11
 
 
Test ima: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pitanja
Odgovoreno: NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
 
   1) Zadane su dvije sinusoidne struje koje imaju jednake amplitude (1 A) ali su fazno pomaknute za π/2. Kolika je amplituda zbroja tih struja?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 1,41 A
B) 1 A
C) 0,707 A
D) 2 A
    2) Zadan je napon 10sin(ωt-π/4). Koji od navedenih izraza predstavlja fazor tog napona?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 10|300
B) 14,1|-450
C) 7,07|-450
D) 7,07|450
E) 10|-450
    3) Fazor struje je I=2-j2. Kolika je amplituda te sinusne struje?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 2 A
B) 4 A
C) 2,82 A
D) 1,41 A
    4) Zadana su dva napona u1=1 sinωt i u2=1 cosωt. Koji od navedenih izraza predstavlja sumu u1+u2?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 2•sin(ωt+π/2)
B) 1,41•sin(ωt+π/4)
C) 2,82•sin(ωt-π/4)
D) 1•sin(ωt+π/4)
    5) Fazor napona sinusnog izvora je 10|120o. Koja od napisanih funkcija odgovara tom fazoru?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 10 sin(ωt + 2π/3)
B) 14,1 cos(ωt + π/6)
C) 14,1 sin(ωt + π/3)
D) 10 sin(ωt − 2π/3)
E) niti jedna
    6) Dva sinusna napona imaju jednake amplitude (10 V), ali su fazno pomaknuta za 60 stupnjeva. Kolika je amplituda njihove razlike?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 7,07 V
B) 14,1 V
C) nula
D) 10 V
E) 5 V
    7) Struja je prikazana fazorom I=-2+2j. Kolika je momentalna vrijednost te struje u trenutku t=nula?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 2 A
B) 4 A
C) 2,82 A
D) nula
E) 3 A
    8) Fazor struje je I=1+j. Odredite odgovarajuću vremensku funkciju te struje:
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 1,41sin(ωt+π/4)
B) 2sin(ωt+π/4)
C) sin(ωt+π/4)
D) 2sin(ωt-π/4)
E) sin(ωt+π/2)
    9) Zadane su dvije sinusoidne struje koje imaju jednake efektivne vrijednosti (1A), ali su fazno pomaknute za 90 stupnjeva. Kolika je amplituda zbroja tih struja?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 1,41 A
B) 1A
C) 2A
D) 0,707A
E) nula
   10) Napon je zadan izrazom u(t)=Um•cos(ωt). Koji početni kut (prema +x osi) ima vektor kojim  prikazujemo ovu sinusoidu?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) +π/2
B) -π/2
C) +π/4
D) -π/4
E) nula