preostalo
vrijeme:

--:--
Osnove elektrotehnike KVIZEVI | AC-1 | ver.12 Korisnik: Gost
 
  početak testa:
ponedjeljak, 19.4.2021. u 3:55:56
 
 
Test ima: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pitanja
Odgovoreno: NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
 
   1) Zadane su dvije sinusoidne struje koje imaju jednake amplitude (1 A) ali su fazno pomaknute za π/2. Kolika je amplituda zbroja tih struja?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 1 A
B) 1,41 A
C) 2 A
D) 0,707 A
    2) Zadan je napon 10sin(ωt-π/4). Koji od navedenih izraza predstavlja fazor tog napona?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 14,1|-450
B) 10|300
C) 10|-450
D) 7,07|450
E) 7,07|-450
    3) Fazor struje je I=2-j2. Kolika je amplituda te sinusne struje?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 4 A
B) 2 A
C) 1,41 A
D) 2,82 A
    4) Zadana su dva napona u1=1 sinωt i u2=1 cosωt. Koji od navedenih izraza predstavlja sumu u1+u2?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 1,41•sin(ωt+π/4)
B) 2•sin(ωt+π/2)
C) 1•sin(ωt+π/4)
D) 2,82•sin(ωt-π/4)
    5) Fazor napona sinusnog izvora je 10|120o. Koja od napisanih funkcija odgovara tom fazoru?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 14,1 cos(ωt + π/6)
B) 10 sin(ωt + 2π/3)
C) niti jedna
D) 10 sin(ωt − 2π/3)
E) 14,1 sin(ωt + π/3)
    6) Dva sinusna napona imaju jednake amplitude (10 V), ali su fazno pomaknuta za 60 stupnjeva. Kolika je amplituda njihove razlike?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 14,1 V
B) 7,07 V
C) 5 V
D) 10 V
E) nula
    7) Struja je prikazana fazorom I=-2+2j. Kolika je momentalna vrijednost te struje u trenutku t=nula?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 4 A
B) 2 A
C) 3 A
D) nula
E) 2,82 A
    8) Fazor struje je I=1+j. Odredite odgovarajuću vremensku funkciju te struje:
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 2sin(ωt+π/4)
B) 1,41sin(ωt+π/4)
C) sin(ωt+π/2)
D) 2sin(ωt-π/4)
E) sin(ωt+π/4)
    9) Zadane su dvije sinusoidne struje koje imaju jednake efektivne vrijednosti (1A), ali su fazno pomaknute za 90 stupnjeva. Kolika je amplituda zbroja tih struja?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 1A
B) 1,41 A
C) nula
D) 0,707A
E) 2A
   10) Napon je zadan izrazom u(t)=Um•cos(ωt). Koji početni kut (prema +x osi) ima vektor kojim  prikazujemo ovu sinusoidu?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) -π/2
B) +π/2
C) nula
D) -π/4
E) +π/4