Spojevi sa žaruljama  

Kombinacija jednakih žarulje (trošila),i nekoliko sklopki  spojena je na izvor napona. Klikom na tipke SKLOPKA otvarate i zatvarate sklopke tako da  žarulje mogu biti spojene na razlièite naèine (serijski, paralelno mješovito..). Npr.ako zatvorite samo sklopku S2 serijski su spojene žarulje Ž1 i Ž4. Ovisno o "dobivenom" naponu žarulja svijetli jaèim ili slabije (na slici vidite različite nijanse). Žarulja koja ne dobiva napon prikazana je crnom bojom (ne svijetli). U tabeli su prikazane snage pojedinih žarulja. Kod ovog proračuna je pretpostavljeno da žarulje imaju stalan otpor (neovisan o temperaturi). Primjenom animacije odgovorite na nekoliko pitanja:

Pitanje 1 Koje žarulje æe svijetliti i kakvim sjajem ako je zatvorena samo sklopka S1? Koliki je otpor pojedine žarulje? Odgovor pogledati ovdje...

Pitanje 2 Zašto žarulja Ž2 svijetli jaèe od žarulja Ž4 i Ž5 ako uz sklopku S1 zatvorimo i sklopku S4?

Pitanje 3 Ako zatvorimo sklopke S1,S3 i S4 sve žarulje svijetle jednako. Zašto? Opišite ovaj spoj žarulja.  Ako sada otvorimo sklopku S4  snaga i svjetlo žarulja se ne promijeni. Objasnite zašto?

Pitanje 4 Kolike su pojedinaène i ukupna snaga ako zatvorimo sve èetiri sklopke. Opišite dobiveni spoj žarulja. Kolike su pojedinaène i ukupna struja? Koliki je ukupan otpor koji "osjeća" izvor?

Pitanje 5. Koje žarulje svijetle i kakvim sjajem ako zatvorimo sklopke S2 i S3? Opišite dobiveni mješoviti spoj trošila. Izračunajte napon na svakoj žarulji.

Odgovori