OSNOVE ELEKTROTEHNIKE  Priključak serijskog R L kruga na stalan napon   

 

 
vremenska konstanta t = ms
5t= ms

   

Prijelazna stanja najlakše je analizirati pomoću grafova u kojima je na x-osi vrijeme (mjeri se od trenutka nastale promjene), a na y-osi  fizikalna veličina koju analiziramo npr. struja, napon, snaga...  Početni trenutak t=0 je  u ovom slučaju trenutak uključenja serijskog RL spoja na istosmjerni naponski izvor. Trenutak neposredno prije t=0 obično se označava kao t=0- , a onaj neposredno nakon t=0 označava se kao t=0+. Induktivitet "ne dozvoljava" naglu promjenu struje pa je struja u t=0-, t=0  i t=0+ jednaka.

Ako mijenjate parametre kruga možete vidjeti što se događa sa pojedinim grafovima. Zadani parametri su: U=2 V, R=200Ω, L=40 mH.  Na trajanje prijelazne pojave utječe vremenska konstanta koja je jednaka L/R. Praktički prijelazna pojava završava nakon isteka vremena koje odgovara 5 vremenskih konstanti i spoj dolazi u tzv.stacionarno stanje. U stacionarnom stanju je napon na otporniku jednak naponu izvora, dok je napon na L jednak nuli. Struja je tada U/R.  Nakon jedne vremenske konstante struja ima vrijednost 0.63• U/R. Praktički se ovakvi grafovi dobivaju pomoću osciloskopa.

UPUTA: Pomicanjem "slidera" mijenjate pojedinu fizikalnu veličinu (uz istovremeno promatranje grafova). Klikom na početne vrijednosti dobivate grafove uz početne vrijednosti fizikalnih veličina koje su upisane na desnoj strani trake "slidera". Program izračunava i ispisuje vremensku konstantu i podatak o trajanju prijelaznog stanja.  Klikom na tipke: "naponi"  "struja"  "snage" dobivate (raznobojne) grafove tih fizikalnih veličina. Napon na induktivitetu je L•di/dt, a  na  otporniku  i•R. Prema KZN zbroj tih napona je u svakom trenutku jednak U. Površina ispod krivulje snage je energija. Maksimum snage na induktivitetu je u trenutku 0.7• t . Ukupna energija koju je induktivitet "primio" je L•I2/2, (ta je energija sadržana u magnetskom polju).       I. Felja 2015.