Priključak RC spoja na izvor stalnog napona   

R = kW    C =  mF             


Na slici je  prikazan je serijski spoj kondenzatora C i otpornika R. Kliknete li na tipku "kreni" zatvara se sklopka i počinje proces nabijanja. Suma napona na otporniku i napona na kondenzatoru mora u skladu sa Kirchhoffovim zakonom u svakom trenutku biti jednaka naponu izvora (ovdje 6 V).

U početnom trenutku je kondenzator prazan (uC=0) pa je tada napon na otporniku jednak naponu izvora. Kako se kondenzator nabija, napon na njemu je sve veći, a napon na otporniku sve manji. Kada se kondenzator nabije njegov napon jednak je naponu izvora , a napon na otporniku je nula. Pokazuje se da su vremenske promjene napona eksponencijalne funkcije: uC=U(1-e-kt)  odnosno uR=U e-kt gdje je k=1/t recipročna vrijednost vremenske konstante t=R·C. Uzima se da je trajanje prijelazne pojave pet vremenskih konstanti. Simulaciju zaustavljate klikom na tipku "stani", a nastavljate tipkom "dalje". Ukupno trajanje simulacije je 20 ms. Vremenski inkrement je 0,1 ms. Klikom na tipku "ponovi" pripremate strujni krug za novi ciklus simulacije. Naponi su prikazani grafom i (radi usporedbe) stupčastim dijagramom. Struja u krugu (i=uR/R) prikazana je strelicom koja se smanjuje. Iako su prilikom otvaranja sklopke struja odnosno uR jednaki nuli, trenutne vrijednosti ostaju napisane. Evo probajte.... (napomena: možete zadati otpor 0,1-2 kW i kapacitet 0,1-3 mF).