OSNOVE ELEKTROTEHNIKE   RAVNOTEŽA MOSTA   

 Na slici a) su prikazani otpornici u mosnom spoju. Potrebno je istražiti pod kojim uvjetom će napon između točaka 2 i 3 biti jednak nuli (stovremeno to znači da su točke 2 i 3 na jednakom potencijalu). Najprije zamislimo da smo privremeno odstranili otpornik R5. U tom slučaju kroz seriju R2 i R4 prolazi struja I1 koja je jednaka  I1=U/(R2+R4), a kroz seriju R1 i R3 struja  I2=U/(R1+R3).

Priključnica otpornika na koju ulazi struja je na višem potencijalu od one iz koje struja izlazi. Dakle naponi na otpornicima imaju polaritete označene na slici. Napon U23 je sada jednak: U23=U1-U2

Taj napon će biti jednak nuli ako je U1=U2, odnosno mora biti I2R1=I1R2. Ako u ovaj izraz uvrstimo gore napisane struje I1 i I2 dobivamo uvjet ravnoteže mosta : R1R4=R2R3. Važno je naglasiti da je napisani uvjet  čvrsto povezan sa oznakama na slici. Lakše  je upamtiti uvjet ravnoteže kao jednakost umnoška unakrsno postavljenih otpornika kako je prikazano slikom b). 

Čitatelj neka sam ustanovi da su u slučaju ravnoteže potencijali (naponi prema referentnoj točki) točaka 2 i 3 jednaki.

Ako  u "uravnoteženi" most vratimo otpornik R5 jasno je da će struja kroz taj otpornik biti jednaka nuli. Umjesto otpornika  možemo između točaka 2 i 3 spojiti voltmetar ili ampermetar. U oba slučaja,  ako je most u ravnoteži instrumenti pokazuju nulu.

Druga je situacija ako most nije u ravnoteži.

Zamislimo da je jedan od otpornika npr. R3 namjestiv (promjenjiv). Tada bismo promjenom tog otpornika mogli dovesti most u ravnotežno stanje što bismo ustanovili spomenutim instrumentom.  pogledati ovdje

Na tom načelu napravljeni su tzv. mjerni mostovi. Npr. neka je otpornik R2 nepoznat tj. želimo odrediti njegov otpor. Potrebno je most dovesti u ravnotežu i ustanoviti kod kojeg otpora R3 je postignuto stanje ravnoteže. Sada je R2=R1R4/R(pogledati uvjet ravnoteže). Otpornik R3 mora biti napravljen sa skalom na kojoj možemo očitavati namještenu vrijednost.

Detaljnije o mostu za određivanje otpora (Wheatstoneov most) pogledajte ovdje. 

I. Felja 15.2.2010