OSNOVE ELEKTROTEHNIKE  SNAGA u izmjeničnim krugovima (2)     I

 POKUS:  Induktivno trošilo Z priključeno je napon  frekvencije 50 Hz.    Rezultati  pokusa su: U=100V, I=0.24 A i P=18 W (vatmetar mjeri radnu snagu spoja).

Induktivno trošilo (impedanciju)  možemo prikazati  kao serijski spoj  radnog i induktivnog otpora ILI kao paralelni spoj radnog i induktivnog otpora. U serijskom spoju označimo elemente sa Rs i Xs, a u paralelnom sa Rp i Xp.  Bez obzira na način prikaza trokut snage mora biti jednak.

Najprije ćemo pretpostaviti da je za razmatrani primjer  trošilo serijski spoj Rs i Xs.

radi s o serijskom spoju otpornika od 312.5 Ω i induktiviteta 0.88 H

Dakle, ako bismo serijski spojili te elemente i priključili ih na sinusni napon od 100V (frekvencije 50 Hz) dobili bismo struju od 0.24 A i snagu od 18 W

Pogledajmo koji su elementi potrebni ako pretpostavimo paralelni spoj:

Paralelno bismo trebali spojiti otpornik od 555.56 Ω i zavojnicu koja ima L=2 H.

Otpore u paralelnom spoju možemo izraziti preko vodljivosti (radne i induktivne)

Pretvorbu serija-paralela možemo jednostavno napraviti u kompleksnom području:

Realni dio je radna vodljvost, a imaginarni dio je induktivna susceptancija (da je induktivna pokazuje negativni predznak imaginarnog dijela.

Na jednaki način postupamo sa kapacitivnom impedancijom

Proračun kapaciteta kondezatora za  kompenzaciju

U nastavku računamo iznos potrebnog kapaciteta za poboljšanje faktora snage. Najprije treba ustanoviti kolika je ,jalova  snaga i koliki je faktor snage (odnos radne i prividne snage). Zatim treba zadati novi (ciljani) faktor snage. Za taj novi faktor snage treba ustanoviti jalovu snagu . Razliku stare i nove (ciljane) jalove snage treba "preuzeti" kondenzator. Za slučaj potpune kompenzacije kondenzator treba "preuzeti svu jalovu snagu.

Novi faktor snage neka bude 0.96 (ind.) . Za taj faktor snage je jalova snaga:

Razliku mora "preuzeti" kondenzator   :

Iz Qc=U2/XC slijedi da je:     

 I. Felja 2015