OSNOVE ELEKTROTEHNIKE  Spoj sa dvije paralelne grane-topografski dijagram   

         

  R2:     Ω              R3:     Ω                    f:   

 C=3,3 mF , R1=1000 W    U=12 V

U ovom primjeru imamo paralelno spojena dva naponska djelila. Prvo je serijski spoj dva otpornika, dok u drugom imamo serijski spoj otpornika i kondenzatora. Ovako spojene elemente nazivamo el.most*. Označene točke A,B i C imaju neki napon (potencijal) prema referentnoj točki 0.

Promatramo kako vrijednosti elemenata R2 i R3 te frekvencija utječu na položaj točaka A i B odnosno na napon između njih tj. na napon UAB. Važno: vektor (fazor) napona UAB ima početak (zaperak) u točki B (općenito druga  točka pri označavanju) , a strelica je usmjerena u točku A (općenito prva oznaka).  Pomoću "slidera" mijenjajte spomenute vrijednosti elemenata i istovremeno promatrajte  (i dokumentirajte) pomicanje tih točaka u kompleksnoj ravnini.  Pažnju treba  usmjeriti na promjenu iznosa napona |UAB| i faznog kuta napona UAB. Program izračunava realnu i imaginarnu sastavnicu fazora napona UAB kao i kut tog fazora prema realnoj (+x) osi. Ako zamijenimo mjesta elemenata R3 i kondenzatora promijeni se "putanja" točke A pogledati ovdje....

Fazorski dijagrami u  kojima  su prikazani potencijali pojedinih točaka nazivaju se topografski dijagrami.

 *napomena: nije (niti može biti) u ravnoteži

I. Felja 2004-2015