OSNOVE ELEKTROTEHNIKE  Paralelni RLC frekvencijske ovisnosti    

Z      I     j

Uputa: odaberite  impedanciju Z,struju ili fazni kut

Frekvenciju mijenjate "sliderom" u granicama 1 do 10 kHz.

Početno stanje dobivate vraćanjem slidera na nulu (položaj sasvim lijevo) ili klikom na tipku:

©  I. Felja 2015

 Strujni krug sastavljen   od paralelno spojenih elemenata R=6 oma, L=0.0001 H i C=0.00002 F priključen je na sinusni izvor U=6 V  promjenjive frekvencije (1-10 kHz). Mjere se struje prema gornjoj shemi na pojedinim frekvencijama. Odnos U/I je impedancija. Na rezonantnoj frekvenciji su induktivni i kapaciivni otpori jednaki pa je impedancija jednaka R. U vezi s tim struja je najmanja na rezonantnoj frekvanciji. Krug je na frekvencijama nižim od rezonantne induktivan , a na višim kapacitivan. Fazni kut je j=arctg (IL-IC)/IR

Ovdje je riječ o virtualnom pokusu u kojem frekvenciju mijenjamo "sliderom"(u granicam 1-10 kHz) , a program  izračunava vrijednosti induktivnog i kapacitivnog  otpora, struje, impedanciju i fazni kut   za svaku namještenu frekvenciju  te istovremeno crta graf odabrane fizikalne veličine.

Kod paralelnih spojeva umjesto sa otporima često baratamo sa vodljivostima. Tako je radna vodljivost G=1/R, induktivna vodljivost je BL=1/XL, a kapacitivna BC=1/XC. Ukupna vodljivost (admitancija)  je Y=I/U=1/Z

Induktivna i kapacitivna vodlivost se naziva susceptancija. Prisjetimo se: induktivni i kapacitivni otpori nazivaju se reaktancija.U kompleksnom obliku je BL=-jBL,a BC=jBC. U kompleksnom području se vodljivosti zbrajaju npr. za paralelni spoj RLC dobivamo Y=G+(-jBL)+jBC. I.Felja 2015